• Gratis verzending vanaf €250,-
  • Orderkorting
  • Actuele voorraadindicatie
  • Voor 15:00 besteld, morgen geleverd
Leveringsvoorwaarden
met zorg geselecteerd

Algemene leveringsvoorwaarden


1    Toepasselijkheid

1.1    Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aanvaarding, orderbevestiging, overeenkomst en andere (rechts)handelingen, al dan niet in elektronische vorm, die betrekking hebben op de verkoop en/of levering van producten en/of diensten tussen Drabbe B.V. hierna te noemen: “Gebruiker”, en diens afnemers, hierna te noemen: “Klant”. Afwijkingen op de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
1.2    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere algemene voorwaarden of bedingen van de Klant uitgesloten en wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door de Gebruiker uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3    Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk tussen de Gebruiker en de Klant zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen en/of aanvullingen zijn gemaakt.
1.4    Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig is of zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen zullen nieuwe voorwaarden met de Klant worden overeengekomen, waarbij indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht wordt genomen.
1.5    Al het geen door de Gebruiker en de Klant reeds voor het sluiten van de overeenkomst is gepresteerd dan wel geleverd, wordt geacht te zijn uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Voorwaarden.
1.6    De Voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolg- en aanvullende overeenkomsten, waarbij de Gebruiker en de Klant, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.
1.7    Gebruiker behoudt zich het recht voor de Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
1.8    Indien de Gebruiker zich in voorkomend geval niet beroept op de voorwaarden die voortvloeien uit de Voorwaarden, op welk moment en om welke reden dan ook, kan dat niet worden opgevat als een afstand van haar recht.
1.9    De Klant mag de overeenkomsten en uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen dan wel aanspraken van de Klant op de Gebruiker niet aan derden op welke wijze dan ook overdragen zonder Gebruikers voorafgaande en schriftelijke toestemming. Gebruiker zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

2    Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1    Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker, in welke vorm dan ook gedaan, vrijblijvend, ongeacht of een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.2    Gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3    Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging van de bestelling door de Gebruiker (“ Orderbevestiging”),  dan wel indien aflevering heeft plaatsgevonden omdat uitvoering is gegeven aan de opdracht en/of bestelling van de Klant. De Orderbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de Klant vóór de daadwerkelijke aflevering, geacht de opdracht en/of bestelling juist en volledig weer te geven.
2.4    De Gebruiker behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2.5    Opgaven en specificaties door Gebruiker worden slechts bij benadering verstrekt. De omschrijvingen,  tekeningen, verduidelijkingen, specificaties,  afbeeldingen, en opgaven van gewicht en afmeting die door de Gebruiker worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties, orderbevestigingen en elke andere publicaties zijn louter bedoeld ter indicatie en hieraan kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.6    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, de kosten van verpakking en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten, daaronder begrepen, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.7    Gebruiker is niet gebonden aan enige order die (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
2.8    Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.9    Voor zover de Afnemer - voorafgaand aan ontvangst van de Orderbevestiging - reeds enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de Afnemer dat op eigen risico.

3    Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1    De voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken overeengekomen of opgegeven termijnen dienen slechts ter indicatie en zijn geen fatale termijn.
3.2    Indien Gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van de Klant, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
3.3    De Gebruiker raakt eerst jegens de Klant in verzuim na ingebrekestelling onder verlening van een redelijke termijn om alsnog na te komen.
3.4    De gebruiker is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
3.5    Levering geschiedt Ex Works (“af fabriek”) conform de vigerende Incoterms.
3.6    De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.
3.7    Indien de zaken niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan de Gebruiker is toe te rekenen, raakt de Klant reeds daardoor in verzuim. Onverminderd het recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met deze niet-afname, is de Gebruiker gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de Klant de zaken (ook) niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat de Gebruiker aan de Klant heeft aangezegd, zulks onverkort het recht van de Gebruiker om, al dan niet in rechte, aanvullende schadevergoeding te vorderen in verband met het verzuim van de Klant.
3.8    Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.9    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.10    Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomsten dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden. Indien de Klant wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst verzoekt en partijen geen overeenstemming bereiken blijft de overeenkomst in oorspronkelijke vorm in stand.
3.11    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.12    Gebruiker heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen, ook indien een vaste prijs is overeengekomen, op grond van een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of als de verhoging haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden - voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren -, zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

4    Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1    Gebruiker is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of alle met de Afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke en/of elektronische verklaring aan de Klant te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn en onverminderd het recht van de Gebruiker schadevergoeding van de Klant te vorderen:
4.2    :
-    indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-    indien Gebruiker na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
-    indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst of in een geval als omschreven in artikel 6.2 verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-    indien door vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
-    in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van de Klant, van beslaglegging ten laste van de Klant - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
-    zich een geval voordoet zoals omschreven in de artikelen 3.7 en 6.7 van deze Algemene Voorwaarden; en/of
-    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
4.3    In de gevallen genoemd in artikel 4.2 is de Klant aansprakelijk voor de door de Gebruiker geleden en of te lijden schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, en is het door de Klant aan de Gebruiker verschuldigde, eventuele rente en schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.
4.4    Indien zich ten aanzien van de Afnemer een grond tot beëindiging c.q. ontbinding voordoet, is de Afnemer verplicht dat onverwijld aan de Leverancier mee te delen.

5    Overmacht

5.1    Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De Gebruiker is mitsdien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn (overmacht).
5.2    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
5.3    Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4    Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6    Betaling en incassokosten

6.1    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2    Gebruiker is, indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd het stellen van (aanvullende) zekerheid of vooruitbetaling door Klant te verlangen.
6.3    Indien en voor zover (enig deel van) het verschuldigde factuurbedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn door de Gebruiker is ontvangen, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zoals bedoeld in art. 6:83 sub a BW, en is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikelen 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek en is de Gebruiker, onverminderd zijn recht nakoming te vorderen, gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met de Klant gesloten overeenkomsten op te schorten. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.4    Gebruiker heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.5    De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
6.6    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.7    Indien de Klant ook na een schriftelijke of elektronische aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn het verschuldigde volledig te voldoen, is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
6.8    De Gebruiker kan alle kosten die de Gebruiker in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover de Klant moet maken aan de Klant in rekening brengen. De door de Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval 15% van het verschuldigde bedrag dan wel het percentage dat wettelijk is toegestaan, zulks met een met een minimum van € 750 te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

7    Eigendomsvoorbehoud

7.1    Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. De Klant doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot de door de Gebruiker  geleverde en nog te leveren zaken. Het eigendomsvoorbehoud gaat niet teniet indien de Gebruiker haar vorderingen op de Klant aan een derde overdraagt.
7.2    Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Klant, met dien verstande dat totdat de Klant de geleverde zaken heeft betaald de Gebruiker in de rechten treedt van de Klant jegens de afnemer van de Klant, en de geleverde zaken mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3    De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
7.4    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5    De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Klant zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.6    Voor het geval Gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8    Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1    Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Onderdelen die materiaal- en fabricagefouten bevatten zullen kosteloos worden vervangen indien deze CIF worden aangeboden bij Gebruiker. De Gebruiker is tot geen enkele verdere garantie gehouden. De garantie vervalt 12 maanden na levering.
8.2    De gerepareerde en/of vervangen onderdelen worden Ex-Works geleverd door Gebruiker. Vervanging en/of reparatie leidt niet tot een verlenging van de in lid 1 genoemde garantietermijn. De kosten in verband met im- of export of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van Klant.
8.3    Indien tussen partijen een afwijkende garantieregeling is overeengekomen geldt deze uitdrukkelijk in plaats van, en niet naast, de in lid 1 genoemde garantie.
8.4    Elk recht op retournering en reclamatie vervalt indien de geleverde zaken zijn gebruikt, verwerkt en/of aan derden zijn door geleverd. Iedere garantie van Gebruiker vervalt als gevolg van aanpassing, onderhoud of reparatie van de zaken door anderen dan (aangewezen door) Gebruiker alsmede in geval van misbruik, ondeskundig gebruik of onjuiste opslag van de zaken, gebruik in strijd met de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van de zaken of van buiten komende omstandigheden.
8.5    De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk - ten minste binnen 24 uur - op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
8.6    Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.7    Overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijnen leidt tot verval van recht van de Klant.
8.8    Het in behandeling nemen van retourneringen en reclames laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet.
8.9    De Gebruiker dient door de Klant in de gelegenheid te worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Hiertoe dient de Klant het geleverde, of restanten hiervan, ter beschikking van de Gebruiker te stellen. Bij ontbreken hiervan vervalt elk recht op reclame.   
8.10    Indien de reclame gegrond is zal de Gebruiker, te harer keuze, de koopprijs crediteren, het geleverde vervangen, aanvullen, repareren of aan de Klant korting verlenen. De Klant heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding.
8.11    Betrekkelijk geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking kunnen geen grond voor reclame opleveren. Wanneer het geleverde onterecht geretourneerd is, zal de Gebruiker het geleverde naar de Klant terugzenden en de kosten voor terugzending komen alsdan voor rekening van de Klant.
8.12    Indien komt vast te staan dat een klacht (anders dan bedoeld in artikel 8.11) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
8.13    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9    Aansprakelijkheid


9.1    Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.2    Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade is uitgesloten, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Gebruiker is voorts beperkt tot de nakoming van de in artikel 8 opgenomen garantie.
9.3    De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
9.4    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade indien de Klant kan aantonen dat de directe schade of gebrek het rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan opzet of grove schuld van (leidinggevenden van) Gebruiker.

10    Vrijwaring


10.1    De Klant vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
10.2    Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

11    Intellectuele eigendom en privacy

11.1    Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of in verband staan met de geleverde zaken, inclusief aanpassingen, handleidingen en andere gerelateerde documenten of zaken, blijven het eigendom van Gebruiker of haar licentiegevers.
11.2    De Gebruiker is in geen geval aansprakelijk wanneer het door haar geleverde of het gebruik daarvan inbreuk maakt op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, octrooirecht of ander intellectueel eigendomsrecht van derden.
11.3    De Gebruiker zal de gegevens van de Klant vertrouwelijk behandelen en gebruiken in het kader van de overeenkomst en de administratie van de Gebruiker. Klant is er mee akkoord dat de gegevens van de Klant door de Gebruiker kunnen worden gebruikt voor het doen van nadere aanbiedingen, tenzij de Klant voor het aangaan van de overeenkomst de Gebruiker schriftelijk heeft geïnformeerd geen toestemming daartoe te verlenen.
11.4    De Klant verklaart zich onvoorwaardelijk te houden aan het niet openbaar maken van vertrouwelijke informatie en die maatregelen genomen te hebben die de wet van hem eist. Indien nodig zullen partijen separate verwerkersafspraken maken.

12    Hoofdelijkheid


12.1    Indien de Klant op enigerlei wijze heeft toegelaten dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag namens welke (rechts)persoon een bestelling wordt geplaatst en/of voor welke Klant de overeenkomst wordt uitgevoerd, zijn elk van deze (rechts)personen en/of Klanten hoofdelijk verbonden jegens de Gebruiker voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

13    Toepasselijk recht en geschillen


13.1    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2    De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14    Vindplaats en wijziging voorwaarden


14.1    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27027713.
14.2    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
14.3    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.Samenvatting Algemene Leveringsvoorwaarden


DISCLAIMER

LET OP! Dit is slechts een samenvatting van onze Algemene Leveringsvoorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De volledige Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden.


Artikel 1 Definities

Wij gebruiken geen lastige definities in deze Samenvatting Algemene Leveringsvoorwaarden. Mocht u twijfelen, dan kunt u altijd naar de volledige Algemene Leveringsvoorwaarden kijken.


Artikel 2 Toepasselijkheid

De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en voorbereidingen daarop. Alleen onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, de toepasselijkheid van uw algemene Leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wij mogen onze Algemene Leveringsvoorwaarden altijd wijzigen.


Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

Onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offerte geldt voor 30 dagen.

Staat er een duidelijke schrijf- of drukfout in de offerte? Dan kunnen wij niet aan de aanbieding worden gehouden.

Geef duidelijk in uw opdracht aan wat u wilt ontvangen, wij gaan er namelijk van uit dat de door u aangeleverde gegevens juist zijn. 

Onze prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen en kosten zoals verzendkosten of kleine-orderkosten.


Artikel 4 Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

Overeenkomsten komen tot stand zodra u een offerte/aanbieding accepteert, door een opdrachtbevestiging of als wij beginnen met de uitvoering van een opdracht en u hiertegen niet dezelfde dag nog reageert. 

Overeenkomsten en wijzigingen gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden alleen voor die specifieke overeenkomst. Wij mogen voor de uitvoering van opdrachten derden inschakelen.


Artikel 5 Leveringstermijnen en uitvoering

De gestelde leveringstermijn is slechts een indicatie. Wij mogen de overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren en dus ook afzonderlijk factureren. De leveringstermijn gaat in als de overeenkomst tot stand is gekomen en wij beschikken over alle noodzakelijke gegevens en materialen. Bij de vaststelling van de leveringstermijn gaan wij ervan uit dat wij kunnen leveren onder de door u verstrekte gegevens en omstandigheden. 

Indien wij de producten niet kunnen leveren door overmacht, wordt de leveringstermijn verlengd. U bent verplicht de producten af te nemen wanneer deze tot uw beschikking worden gesteld. Doet u dit niet dan kunnen wij de producten opslaan voor uw rekening en risico. Als u de producten op het tweede tijdstip ook niet afneemt, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. U moet ons eerst in gebreke stellen voordat u tot ontbinding, opschorting en/of vordering van schadevergoeding kan overgaan.


Artikel 6 Overmacht

Wij zijn niet gehouden om onze verplichtingen na te komen in geval van overmacht en in dat geval kunnen wij ook onze verplichtingen opschorten. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de schade die ontstaan is door tekortkomingen in geval van overmacht. 

Zie de volledige Algemene Leveringsvoorwaarden om te zien wat onder overmacht wordt verstaan (art. 6.5).


Artikel 7 Betaling en incassokosten

U moet binnen 30 dagen na factuurdatum betalen, gebeurt dit niet dan verkeert u in verzuim en hebben wij recht op rente. Alle kosten die wij maken tot voldoening van de betaling zijn voor uw rekening. Hieronder vallen in ieder geval de incassokosten. U mag niet overgaan tot verrekening of opschorting.

Wij mogen u vragen om zekerheid te stellen of vooruit te betalen. Als u na aanmaning nog steeds niet betaalt, mogen wij zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst beëindigen.  


Artikel 8 Herroepingsrecht, annulering en retournering

U mag producten binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. U moet dit binnen 14 dagen melden. Het product moet in originele staat worden geretourneerd. De kosten van de retournering zijn voor u. Wij betalen het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan u terug. 

Let op: voor u op maat gemaakte producten en/of gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd.

Bij offertes/aanbiedingen kunnen andere Leveringsvoorwaarden gelden voor annulering en retournering. Dit wordt dan in de offerte/aanbieding uitdrukkelijk vermeld.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Geleverde producten blijven eigendom van ons tot alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen. Als er op deze producten beslag wordt gelegd moet u ons meteen op de hoogte stellen van dit beslag.


Artikel 10 Garanties en verjaringstermijn

Wij garanderen dat de te leveren producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Als dit niet het geval is zullen deze kosteloos worden vervangen.

Deze garantie vervalt na 12 maanden. Vervanging of reparatie zorgt er niet voor dat deze termijn opnieuw begint. In een aantal gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken aan geleverde producten. (zie hiervoor artikel 10.4 in de volledige Algemene Leveringsvoorwaarden) Zo heeft u bijvoorbeeld een geldig garantiebewijs of originele factuur nodig om voor garantie in aanmerking te komen. 


Artikel 11 Reclame

U bent verplicht het geleverde direct te onderzoeken, onder meer om te kijken of de kwaliteit en kwantiteit in overeenstemming is met de overeenkomst. 

Wij moeten de mogelijkheid krijgen om de klachten te onderzoeken, u moet het geleverde aan ons ter beschikking stellen. Doet u dit niet, dan vervalt uw recht op reclame. 

Als de klacht gegrond is zullen wij de koopprijs terugbetalen of het product vervangen, aanvullen of repareren. U heeft naast deze compensatie geen recht op schadevergoeding.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

Wij zijn tegenover u alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van ons uit de overeenkomst en/of onrechtmatig handelen van ons. Onze aansprakelijkheid wordt voor diverse situaties uitgesloten, zie artikel 12 van de volledige Algemene Leveringsvoorwaarden voor deze uitsluitingen.


Artikel 13 Vrijwaring

U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden die samenhangen met werkzaamheden voor u verricht. Als wij daarvoor wel worden aangesproken, moet u ons bijstaan en alles doen wat van u verwacht kan worden.


Artikel 14 Intellectuele eigendom en privacy

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of in verband staan met de geleverde producten blijven het eigendom van ons of onze licentiegevers. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht. U moet ons direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van intellectuele eigendomsrechten. 

Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.


Artikel 15 Hoofdelijkheid

Als u niet duidelijk bent geweest namens welke (rechts)persoon een bestelling is geplaatst of voor welke klant de overeenkomst wordt uitgevoerd, zijn elk van deze (rechts)personen en/of klanten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit de overeenkomst.


Artikel 16 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

In een aantal gevallen mogen wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Dit zijn onder andere de gevallen waar u uw verplichtingen niet nakomt, wij vrezen dat u uw verplichtingen niet na kan komen, in geval van uw faillissement of als er omstandigheden zijn waardoor redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht dat wij de overeenkomst in stand houden. Als u een grond tot beëindigen of ontbinding heeft moet u ons hiervan direct op de hoogte stellen.


Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij betrokken zijn, is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Alleen de rechter in onze vestigingsplaats is bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij een andere rechter bevoegd is.

Partijen zullen eerst proberen een geschil zelf op te lossen voordat zij een beroep op de rechter doen.


voor vragen kan je altijd bellen naar 070 387 7606
voor vragen kan je altijd bellen naar 070 387 7606